توضیحات چشمی درب اتوماتیک

زمانی که میخواهید درب پارکینگ شما اتوماتیک شود، باید بدانید که رعایت نکات ایمنی بسیار مهم و واجب است. فتوسل های مادون قرمز (چشمی ها) از ضروریترین اجزاء سیستم درب بازکن های اتوماتیک می باشند. چشمی ها و دیگر مکانیزم های حسگر جهت شناسایی کردن و تشخیص موقعیت های خطرآفرین طراحی شده اند.

چشمی ها بخش مهمی از سیستم درب اتوماتیک هستند که حضور یک مانع اعم از شخص، ماشین یا... را در فضای میان درب شناسایی می کنند. فتوسل ها به صورت یک جفت هستند که در کناره های درب نصب میشوند که یکی به عنوان فرستنده و دیگری به عنوان گیرنده عمل می کند که هر گونه قطع سیگنال ارسالی از فرستنده نشانگر حضور یک مانع در فضای بین درب می باشد و بلافاصله مدار فرمان دستور باز شدن درب اتوماتیک را میدهد.

برای مثال وقتی که یک ماشین مسیر درب را مسدود کرده باشد، حسگر این موقعیت را شناسایی کرده و با فرستادن یک پیام حرکت درب را متوقف یا در جهت معکوس تغییر می دهد. ارسال این پیام به این صورت است که فتوسل یک دسته پرتو مادون قرمز منتشر می کند و هر گونه منقطع شدن و ازهم گسیختگی یا توقف در دسته پرتو منتشر شده موجب ارسال یک پیام (سیگنال) به مدار فرمان درب بازکن میشود تا از بسته شدن درب جلوگیری کند که ممکن است طبق تنظیمات دلخواه یا درب را متوقف سازد یا جهت حرکت درب را معکوس گرداند و تا زمانی که مانع در مسیر درب قرار دارد و باعث شکسته شدن پرتو مگردد درب پارکینگ باز خواهد ماند.

این وسیله موجب افزایش اطمینان و آسایش خاطر در زمینه سیستم ایمنی درب می گردد و از رخ دادن حوادثی زیانبار و صدمات ناشی از برخورد درب با ماشین یا شخص یا هر مانع دیگر جلوگیری می کند. فتوسل ها می توانند با یک کابل شبکه ولتاژ پایین به کنترل برد درب بازکن متصل شوند و برق مورد نیازشان تأمین گردد. فتوسل ها در دو حالت بیسیم و باسیم موجود هستند که نوع بیسیم آن نصب ساده تری دارد و نیاز به کابل کشی ندارد.
شایان در