نگاهی به دوربین های مداربسته

دوربين رنگي و مونوکروم :
دوربين رنگي اين قابليت را دارند تا تصاوير را به صورت تمام رنگي به مونيتورهاي گيرنده ارسال نمايند البته از نظر قيمت در مقايسه با دوربين مونوکروم بسيار گرانتر مي باشند ولي با اين حال امروزه در نصب و راه اندازي سيستم هاي CCTVبسيار متداول شده است . در دوربين امنيتي به طور ويژه ممکن است اين نياز احساس شود که اشيا و امکانات بايد با دقت بالايي مورد مونيتورينگ قرار گيرند از اين رو دوربين رنگي نيز وارد بازار شده اند که در شرايطي که ميزان روشنايي محيط در حد پاييني باشد ميتواند با جزييات بالا تصاوير را به صورت رنگي نمايش دهد . دوربين مونوکروم که به نام هاي دوربين سياه و سفيد و يا B&Wنيز خوانده ميشوند نسبت به دوربين رنگي قيمت پايين تري دارند اما از آنجا که براي رويت در مقايسه با دوربين رنگي نياز به روشنايي کمتري دارند در محيط هايي که روشنايي کمتر است و اشياي تيره تري وجود دارند ميتوان از اين دوربين ها استفاده نمود . اين نوع دوربين ها با توجه به اين که از CCDهاي SINGLE PLATEنيز استفاده ميکنند در مقايسه با دوربين رنگي تصاوير با دقت بالاتري را ارايه ميدهند .
شکل ظاهري دوربين مورد استفاده
در سيستم هاي CCTVبا توجه به محيطي که نياز است تا دوربين نصب شود ميتوان از دوربيني در شکل هاي استوانه اي ، جعبه اي ، دام و دام هاي ترکيبي استفاده نمود . دوربين نوع دام از يک محفظه گنبدي شکل تشکيل شده اند که دوربين را در مقابل خطرات غير جدي محفظت ميکند . در درون اين محفظه ميتوان دوربين را به صورت قابل گردش به حالت افقي يا عمودي قرار داد . در دوربين دام ترکيبي بخش هاي هد متحرک براي چرخش به صورت افقي و يا عمودي ، موتور محرک لنز و خود دوربين هر يک در بخش هاي جداگانه اي درون محفظه در بر گيرنده دوربين قرار دارند . محفظه به طور کامل نسبت به رطوبت و غبار محفظت شده است و به گونه اي طرحي شده است که صداي ناشي از حرکت دوربين را به حداقل مي رساند .
منبع تغذيه سيستم هاي AC MAINSYSTEM
در صورتيکه از منبع تغذيه ACبراي استفاده از ساير امکانات مانند کاور نيز استفاده شود هزينه نصب منبع تغذيه کاهش مي يابد . 24V ACSYSTEMاين حالت هزينه تمام شده را کاهش ميدهد مخصوصا زمانيکه که دوربين به صورت ترکيبي با کاور و هد هاي چرخاننده افقي و عمودي متصل شده باشد (نصب دوربين مدار بسته).

از مهمترين مزيت هاي استفاده از اين روش در اين است که با توجه به اينکه منبع تغذيه مستقيما به دوربين متصل ميشود و تغذيه هماهنگ کننده سيگنال هاي ويديويي از اين منبع تغذيه استفاده نمي کند امکان افت ولتاژ در اين حالت به حداقل ميرسد .
SINGLE CABLE
در اين روش با استفاده از يک کابل کواکسيال سيگنال ويديويي و کابل تغذيه دوربين از يک منبع استفاده ميکنند و بنابراين مقدارهزينه هاي سيم کشي کاهش مي يابد . البته بايد توجه داشت که براي مسافت هاي طولاني نبايد از اين روش استفاده نمود و همچنين دوربين مختلف از سازندگان متفاوت را نميتوان با اين روش به يکديگر مرتبط نمود .
کارآرايي دوربين ها
مهمترين انتظاراتي که از يک دوربين امنيتي ميرود وضوح دوربين و ميزان روشنايي تصاوير ارايه شده توسط آن است . منظور از وضوح در واقع کميتي است که نشان ميدهد تصويري که توسط دوربين ارايه شده است تا چه مقدار شفاف و خوانا است . وضوح داراي دو شاخص افقي و عمودي است منظور از وضوح افقي تعداد خطوط سياه و سفيدي عمودي است که با چشم به راحتي ميتواند از تصويري که توسط دوربين تهيه شده است ديده شود . دوربيني که در بحث امنيتي مورد استفاده قرار ميگيرند داراي وضوح افقي بين 330 تا 480 ميباشد . در صورتيکه وضوح بالاتري مورد نياز باشد ، دوربين CCDبا وضوح افقي بالاتر از 600 خط بايد مورد استفاده قرار گيرد . در مقابل منظور از وضوح عمودي تعداد حداکثر خطوط افقي است که ميتواند دوربين براي تهيه تصوير از آن استفاده نمايد . مقدار اين وضوح با توجه به سيستم اسکن مورد استفاده ( PAL,SECAM,NTSC) ميتواند بين 350 تا 400 خط باشد .
حداقل ميزان روشنايي تصاوير در واقع حداقل چگالي نوري است که از شئ مورد نظر بايد تابيده شود تا دوربين بتواند از آن تصوير مناسبي ارايه دهد . واحد سنجش روشنايي بر حسب لوکس است و هر لوکس در واقع ميزان روشنايي يک متر مربع از سطحي است که شدت نوري برابر 1 لومن بر آن تابيده شود . به صورت تجربي ميتوان گفت که روشنايي يک لوکس ميزان نوري است که از يک شمع در فاصله يک متري ديده ميشود .
فن آوري هاي مورد استفاده در دوربين امنيتي
تصحيح نور پشتي : در صورتيکه پنجره يا منبع نوري پر قدرتي در زمينه تصويري که دوربين ارايه ميدهد قرار گيرد تصحيح اين نور در دوربين ممکن است باعث شود تا موضوعاتي که در مقابل اين منبع نوري قرار گرفته اند بسيار تاريک و حتي غير قابل تشخيص گردند . از اين رو فن آوري BLCدر دوربين مجهز به اين فن آوري باعث ميگردد تا اشيا مقابل منابع نوري با دقت کفي و وضوح مناسب توليد شوند.
WIDEDYNAMICRANGE
در حاليکه فن آوري BLCباعث ميشود تا اشياي تيره موجود در تصاوير واضح تر گردند فن آوري WDRدر دوربين ها سبب ميشود تا در صورتيکه در محل تصاوير تيره و روشن وجود داشته باشد وضوح هر يک از اين اشيا متناسب با يکديگر و به صورت کاملا مشخص از هم تشکيل گردد .
تقويت کردن تصوير : IMAGE ENHANCER
اين فن آوري سبب ميشود تا در تصاوير توليد شده لبه هاي اشيا مشخص تر شوند و در تصاوير ارايه شده اشيا کاملا متمايز از يکديگر به نظر آيند .
بالانس سفيدي تصوير :
در صورتيکه شعله يک شمع را در مقابل يک دوربين ببينيم مشاهده ميشود که نقاط سفيد رنگ شعله به صورت آبي کم رنگ و نقاط کم دماتر در شعله به رنگ زرد مايل به قرمز ديده ميشود در صورتيکه در واقعيت اينگونه نيست و يا زمانيکه رنگ لباس هاي اشخاص در دوربين مشاهد شود ديده ميشود که رنگ آنها در محيط درون اتاق با محيط خارج از اتاق که نور بيشتري در آن است تفاوت پيدا ميکند اما در چشم انسان اين اتفاق نمي افتد . دليل اين امر در اين است که چشم انسان رنگ سفيد موجود در محيط را متناسب با درجه حرارت آن رنگ احساس ميکند و بقيه رنگ ها را با توجه به درجه حرارت رنگ سفيد موجود در محيط تشخيص ميدهد . اين فن آوري که در دوربين مجهز به AWBاستفاده ميشوند باعث رفع اين مشکل در تصاوير به دست آمده از دوربين ميگردد و تصاوير با رنگ هاي واقعي تري متناسب با درجه حرارت رنگ سفيد موجود در محيط ميدهد .
تصحيح اتوماتيک سيگنال :
اين فن آوري باعث ميشود که سيگنال ورودي در صورتيکه به طور ناگهاني افزايش و يا کاهش يابد اين مقدار تغيير ناگهاني را از بين برده و به سيگنال اوليه قبل از تغيير تنظيم کند . البته بايد توجه داشت که اين امر باعث ميشود در شرايط نوري پايين ، بر روي تصاوير به دست آمده نويز ايجاد ميگردد .
تصحيح اتوماتيک حساسيت :
اين فن آوري در دوربين امنيتي باعث ميگردد که ميزان روشنايي به دست آمده از تصاوير تهيه شده توسط دوربين در يک حد متعادل قرار گيرد اين امر با کنترل سرعت شاتر دوربين تعيين ميشود و با تغيير سرعت شاتر به جاي تغيير در کوچک شدن يا بزرگ شدن لنز ميزان نور ورودي را در حد متعادل قرار ميدهد . اين فن آوري AESدر مناطقي که فرکانس برق منطقه 50 هرتز باشد قابل استفاده نخواهد بود .
تصحيح لزرش :
در مناطقي که مقدار فرکانس برق 50 هرتز ميباشد نور متصاعد شده از لامپ هاي فلورسنت و يا لامپ هاي جيوه اي باعث ايجاد پرش در تصاوير به دست آمده از دوربين ميشود دليل اين امر هم در اين است که سيکل فرکانس خاموش و روشن شدن لامپ در اين مناطق هر 50/1 ثانيه است و سرعت شاتر 60/1 ثانيه و توليد 60 فرم در ثانيه است از اين رو در اين مناطق در صورتيکه سرعت شاتر را به 120/1 افزايش دهيم اين مشکل حل خواهد شد اگر چه اين امر باعث ميشود تا تصوير به دست آمده مقداري تيره تر گردد .
تصحيح حداکثر حساسيت :
اين فن آوري باعث ميشود تا سرعت شاتر کاهش يابد اين امر زماني مناسب است که بخواهيم از موضوع مورد نظر مدت زمان بيشتري تصوير داشته باشيم . اگر چه اين عمل سبب از بين رفتن تعدادي از فرم ها و يا ايجاد نويز در تصوير نيز ميشود اما با ترکيب با فن اوري ديد در روز و شب ميتواند به صورت بهينه تري مورد استفاده قرار گيرد .
ديد در شب :
در صورتيکه بخواهيم از منطقه اي تصوير داشته باشيم که ميزان روشنايي در آن از يک لوکس کمتر باشد ميتوان فيلتر قطع اينفرارد را از مقابل CCDدوربين برداشت . در اين صورت منبع ساطع کننده اينفرارد به عنوان منبع نوري براي دوربين به کار برده ميشود و در نتيجه ميتوان درمناطق تيره نيز از اشيا تصوير داشت . البته استفاده از اين فن آوري باعث ميشود که دوربين رنگي نيز در اين شرايط کاري تصاوير مونوکروم توليد نمايند .
فيلتر کردن نقاط خاص از ديد دوربين :
در هنگام تصوير گرفتن از مناطق خاص در صورتيکه نياز باشد تا بخش خاصي از مکان مورد نظر مورد مونيتورينگ دوربين قرار نگيرد مانند پنجره هاي ساختمان هاي اطرف ميتوان تا حداکثر 4 بخش را توسط اين فيلتر از مونيتور شدن توسط دوربين حذف نمود . اين فن آوري بر روي دوربين متحرک و هنگام زوم کردن دوربين نيز قابل استفاده ميباشد .