منظور از باتری اضطراری ( باتری بکاپ) در درب اتوماتیک چیست؟

سیستم باتری بک آپ در درب اتوماتیک امکان عملکرد درب را در هنگام قطع برق و در شرایط اضطراری فراهم می سازد.
دو نوع از این سیستم وجود دارد:

اولی بدین صورت است که وقتی برق قطع می شود به طور اتوماتیک درب را باز می کند و سپس به محض برقراری مجدد برق به طور اتوماتیک راه اندازی دوباره می شود و درب را می بندد. (باید به این نکته توجه کنید که از آنجایی که این ویژگی شامل عملیات اتوماتیک می باشد بسیار مهم است که یک سیستم امنیتی که در پیش توضیح داده شد بر روی کل سیستم کار گذاشته باشید و به دلیل باز بودن درب تا اتصال مجدد برق نکات امنیتی را رعایت کنید.)

دومی درب را در موقع قطع برق بسته نگاه می دارد. سیستم درب بازکن می تواند مجهز به یک باتری بک آپ فول آپشن گردد تا تمامی اجزای سیستم در موقع قطع برق عمل کنند. بعضی از سیستم های درب بازکن اتوماتیک دارای باتری ساخته می شوند (مثل درب اتوماتیک پارکینگی بی اف تی یا گوچی) و بعضی دیگر نیاز به باتری بک آپ افزوده بر سیستم دارند (مثل درب اتوماتیک پارکینگی فک، جنیوس، وی تو، لایف)

 شایان در