انواع مختلف عدسی ها

چگونه مي توان در شرايط مشخص بهترين عدسي را انتخاب کرد ؟ عدسي ها داراي مشخصات متعددي هستند که همگي بايد متناسب با نياز شما باشند .
عدسي هاي با فاصل? کانوني ثابت
اين نوع عدسي ها ساده ترين نوع عدسي هستند و در نتيجه از انواع ديگر ارزان قيمت تر هستند . ميزان فاصل? کانوني که بايد از پيش تعيين شود نياز به محاسبات دقيقي دارد تا بتوان عدسي را انتخاب کرد که بيشترين سازگاري را براي محل مورد نظر داشته باشد .
اين محاسبات براساس سايز دلخواه ميدان نمايش وهمين طور فاصل? آن از دوربين ، انجام مي گيرد . درحالت معمولي عدسي ها يا براي داشتن جزئيّات بيشتر ، داراي ميدان ديد باريک 30 درجه و يا ميدان ديد 60 درجه هستند (فروش دوربين مدار بسته).
عدسي هاي با فاصل? کانوني متغير
اين عدسي ها انعطاف پذيري بيشتري را فراهم مي کنند و به شما امکان مي دهند تا ميدان ديد را به صورت دستي تعيين کنيد . اگرچه اندکي گران قيمت تر هستند ولي متداول ترند چرا که مي توانيد تنظيمات دقيق تري را درصحنه داشته باشيد . آنها همچنين فرآيند تعيين مشخصات را ساده تر مي سازند چرا که داشتن ميدان ديد متغير درعدسي به اين معني است که از تنها يک عدسي مي توان براي تمام دوربين هاي موجود در سيستم استفاده کرد .
عدسي هاي اصلاح شده مادون قرمز
چشم انسان تنها قادر است بخش مرئي طيف نور را ببيند . آن سوي نور مرئي بخشي از طيف قرار دارد که مادون قرمز را دربرمي گيرد . نور IR بردقت توليد مجدد رنگ ها اثر منفي مي گذارد . به همين دليل در تمام دوربين هاي رنگي از يک فيلتر قطع IR استفاده مي شود تابه کلي يا تا حدي مانع از رسيدن نور مادون قرمز به سنسور شود . اين يعني در دوربين هاي استاندارد رنگي ديگر نيازي به عدسي اصلاح شده مادون قرمز نيست .
اما دوربين هاي تک رنگي و روز / شب مي توانند از مزاياي اين عدسي بهره ببرند . ادوات CCD درون دوربين حفاظتي مي تواند نور IR را آشکار کرده و از آن براي کمک به روشن کردن ناحيه مورد نمايش استفاده کند. درحقيقت استفاده از عدسي هاي معمولي در دوربين هاي تک رنگي يا روز/ شب معمولاً منجر به ايجاد تصوير تار يا در بدترين حالت غير متمرکز مي گردد . اين به اين دليل است که طول موج نور مادون قرمز با نور مرئي تفاوت دارد . بنابراين نقطه فوکوس نور مادون قرمز نسبت به نور مرئي در مکان ديگري قرار مي گيرد .
درنتيجه با استفاده از عدسي هاي معمولي و تنظيم فوکوس درنور روز ، تصوير شب هنگام ، زماني که از روشنايي مادون قرمز استفاده مي شود ، از فوکوس خارج شده و محو مي شود و برعکس . مي توان اين مشکل را با استفاده از عدسي هاي اصلاح مادون قرمز برطرف کرد که هر دو نور مرئي و مادون قرمز را در يک صفحه عمودي فوکوس مي کند .
عدسي هاي اصلاح شده مادون قرمز تنها براي استفاده به همراه روشنايي مادون قرمز در شب هنگام نيستند . بسياري از منابع نوري حاوي بخشي از طيف نوري مادون قرمز هستند . بنابراين استفاده از عدسي هاي اصلاح شده مادون قرمز در يک دوربين تک رنگي يا روز/ شب تصاوير تيزتري را ايجاد مي کنند چرا که تمام نور متمرکز مي شود .
عدسي هاي داراي زوم موتوري
عدسي هاي زوم پيچيده ترين نوع عدسي هستند و بيشترين عملکرد را نيز ارائه مي کنند . اين نوع عدسي ها را مي توان از راه دور کنترل کرد و به اين ترتيب امکان تغيير فاصل? کانوني و حفظ فوکوس حتي حين تعقيب تصوير نيز به وجود مي آيد . يعني از تنها يک عدسي مي توان براي نمايش محدوده گسترده اي استفاده کرد – تا ورود فرد غير مجاز شناسايي شود که درنتيجه آن مي توان براي مشاهده جزئيّات چهره برروي آن زوم کرد . معمولاً چنين عدسي هايي از زوم ، فوکوس و آيريس خودکار موتوري استفاده
مي کنند تا بيشترين کارايي را فراهم کنند .
انداز? عدسي
دسته بندي ديگري نيز براي عدسي ها وجود دارد که به سايز آنها مربوط مي شود . انداز? عدسي (1/2اينچ ، 1/3 اينچ ، 1/4اينچ و…) عبارت است ازنسبت قطر آن به کل تصوير به نمايش درآمده . با اينکه اغلب از نظر اقتصادي بهتر است انداز? عدسي را مطابق با سايز حسگر دوربين انتخاب کنيم ، ولي اين امکان نيز وجود دارد که بتوان ازعدسي بزرگتري برروي دوربيني (تصوير سازي) با سايز کوچکتر استفاده کرد چرا که تنها کافي است تصويرحداقل به بزرگي حسگر باشد .
استفاده از يک عدسي بزرگتردربيشتر مواقع مي تواند مفيد فايده باشد چرا که عمق ميدان بزرگتري فراهم مي شود . به علاوه استفاده از عدسي بزرگتر به اين معني است که محدوده تصوير کاملاً از بخش مرکزي ومسطح تر عدسي گرفته شده که باعث اعوجاج بسيار کمتر گوشه ها وامکان فوکوس بهتر مي شود .
نصب عدسي ها
در عدسي هاي سي سي تي وي از هر نوع نصب “C” يا “CS” استفاده مي شود که مشخص کنند? نوع دندانه وابعاد آن است . تفاوت بين اين دو نوع در فاصل? موجود از پشت محل نصب تا سطح حسگر است . به اين فاصله «طول پشت فلنج» گفته مي شود . در عدسي هاي CS اين فاصله کوتاهتر است که باعث استفاده کمتر ازالمان هاي شيشه اي شده که منجر به طرح فشرده تري براي عدسي مي شود .
امروزه در اغلب دوربين ها ازنصب CS استفاده مي شود . يک عدسي CS ممکن است تنها برروي دوربيني با فرمت نصب CS نصب شود . ازعدسي نوع C نيز مي توان در دوربين هاي با فرمت نصب CSاستفاده کرد به شرطي که يک حلقه آداپتور5 ميلي متري افزوده شود .
نوع دندانه و ابعاد آن در هر دو نوع عدسي مشابه هم هستند . بنابراين مي توان هردو آنها را بدون ايجاد هيچ گونه تخريبي برروي هر يک از دوربين ها نصب کرد . با اين حال روي هم رفته نمي توان از اين عدسي ها به جاي هم استفاده کرد : ترکيب غلط عدسي ونوع نصب دوربين مي تواند فوکوس را در دوربين غيرممکن سازد .
فاصل? کانوني
فاصل? کانوني عبارت است از فاصل? بين مرکز عدسي تاحسگر تصوير . پرتوها از جانب اشياء بي نهايت دور ازدرون عدسي عبور کرده و بر روي نقط? مشترکي روي محور اپتيکي متمرکز مي شوند . نقطه اي که حسگر تصوير دوربين سي سي تي وي روي آن قرار مي گيرد ، کانون ناميده مي شود . از نقطه نظر طراحي ، عدسي ها داراي دونقطه اصلي هستند ؛ نقط? اصلي اوليه و ثانويه فاصل? بين نقط? اصلي ثانويه وکانون (حسگر تصوير) تعيين کننده فاصل? کانوني عدسي است .
فاصل? کانوني با واحد ميلي متر اندازه گيري مي شود . عدسي ها بر اساس فاصل? کانونيشان به نرمال ، ديد – وسيع (Wide-angle) وتلهفوتو تقسيم مي شوند . به عنوان مثال در يک دوربين با فرمت 3/1 اينچ ، يک عدسي 8 ميلي متري از نوع ديد وسيع محسوب مي شود ، چرا که قادر است ميدان ديد وسيعي را بگيرد . برعکس ، يک عدسي 125 ميلي متري برروي همين دوربين در مکان مشابه ميدان ديد به وضوح باريک تري را خواهد داشت ؛ اگر چه اشياء به ميزان قابل توجّه بزرگ مي شوند .