زمینه های کاربرد درب های اتو ماتیک کدامند؟

1. امنيتي مانند مانند دربهاي اتوماتيک مراکز نظامي و مکانهاي خاص مانند درب اتوماتيک آزمايشگاه ها و آشيانه پرواز.
2. رفاهي مانند دربهاي اتوماتيک پارکينگ منازل ، درب هاي اتوماتيک بيمارستان ها و غيره ...
3. مصرف انرژي مانند دربهاي اتوماتيک هتلها ، درب هاي اتوماتيک فروشگاه ها.
4. بهداشتي مانند دربهاي اتوماتيک اتاق عمل و برخي آزمايشگاهها.
5. سرعت بخشيدن به کار مانند درب هاي اتوماتيک مکانهاي صنعتي.
6. جايگزين نيروي انساني


انواع دربهاي اتوماتيک از لحاظ نحوه کار کدامند؟
درب هاي اتوماتيک پنو ماتيک : فشار گاز، فشار باد
درب هاي اتوماتيک هيدروليک : فشار مايعات ، فشار روغني
درب هاي اتوماتيک الکترومکانيک : چرخ دنده ، گير بکس
شايان در