Preset چیست؟

دوربين هاي گردان داراي قابليت هاي خاصي نسبت به دوربين هاي ثابت هستند. يکي از اين قابليت هاي، قابليت تعريف تعداد مشخصي Preset براي دوربين است.
اين Presetها در واقع مکان هايي زاويه اي براي دوربين هستند که محلي خاص از ديد دوربين را مشخص مي کنند. شما مي توانيد از طريق تعريف Preset براي دوربين و مشخص کردن زمان ايست در هر Preset يک برنامه نظارتي براي دوربين مشخص کنيد. فروش دوربين مداربسته
براي مثال Preset اول را بر روي درب ورودي تعريف کرده و Preset دوم نيز محوطه پشتي را نشان ميدهد. براي هر يک از Preset ها زمان 5 ثانيه ايست را ثبت مي کنيد و به اين ترتيب دوربين 5 ثانيه درب ورودي و 5 ثانيه محوطه پشتي را نشان مي دهد.
دوربين هاي گردان معمولا قابليت تعريف تعداد مشخصي از Preset را دارند که البته اين تعداد معمولا خيلي بيشتر از سطح نياز کاربر است.