کاردبردهای مدار بسته

فرايندهاي صنعتي
که در فرايندهاي صنعتي را تحت شرايط خطرناک براي انسان امروز هستند، اغلب توسط دوربينهاي مدار بسته تحت نظارت دارند استفاده از دوربين‌هاي گرمانماي اپراتورها اجازه مي‌دهد براي اندازه گيري دماي پروسه.

نظارت بر ترافيک
بسياري از بزرگراه‌ها که ترافيک شبکه‌هاي گسترده نظارت بر سيستم‌ها، با استفاده از تلويزيون مدار بسته براي تشخيص گرفتگي و تصادفات اطلاع مي‌دهد. بسياري از اين دوربين با اين حال، از طرف شرکت‌هاي خصوصي اوست، و انتقال اطلاعات را به راننده جي‌پي‌اس سيستم است.

ايمني حمل و نقل
سيستم، cctv سيستم دوربين‌هاي مدار بسته ممکن است که در آن نصب شده که در آن اپراتور ماشين را مي‌توان به طور مستقيم مشاهده افرادي که ممکن است با عمليات غير منتظره ماشين صدمه ديده مي‌شود. به عنوان مثال، در قطار مترو، دوربين‌هاي مدار بسته ممکن است اجازه دهد که پيش از بسته شدن درب‌ها و شروع به حرکت قطار به اپراتور کمک مي‌کند ممکن دوربين مدار بسته براي کنترل مکان مثل پارک موزه و ديگر محيط عمومي باشد براي کنترل مردم حفظ امنيت مردم و مکان باشد.

استفاده جنايي[ويرايش]
دوربين هاي مدار بسته همواره داراي محاسن و معايب متعددي مي باشد ولي ظاهراً محاسن آن بر معايبش چيرگي دارد زيرا همواره افرادي در جوامع مختلف وجود دارند که مي خواهند از خط قرمز ها عبور نمايند بنابراين وجود اين ابزار سبب مي شود از ترس شناسايي شدن مرتکب خلاف نشوند و يا اگر شدند به راحتي با اين ابزار سودمند شناسايي مي شوند.

حريم خصوصي
مخالفان دوربين مدار بسته بر عقيده‌اند که حريم خصوصي زير سوال مي‌رود تا ثير منفي بر آزادي معنوي مي‌باشد و ان‌ها هم چنين عقيده دارند. که دور بين مدار بسته جرم جنايت را کاهش نمي‌دهد بعضي منتقدان ان را برادر بزرگ نظارت مي‌دانند اشاره به رمان هزار و نهصد و هشتاد و چهار نوشته? جورج اورول دارد.