زمینه های کاربرد درب های اتو ماتیک کدامند؟

1. امنیتی مانند مانند دربهای اتوماتیک مراکز نظامی و مکانهای خاص مانند درب اتوماتیک آزمایشگاه ها و آشیانه پرواز.
2. رفاهی مانند دربهای اتوماتیک پارکینگ منازل ، درب های اتوماتیک بیمارستان ها و غیره ...
3. مصرف انرژی مانند دربهای اتوماتیک هتلها ، درب های اتوماتیک فروشگاه ها.
4. بهداشتی مانند دربهای اتوماتیک اتاق عمل و برخی آزمایشگاهها.
5. سرعت بخشیدن به کار مانند درب های اتوماتیک مکانهای صنعتی.
6. جایگزین نیروی انسانی


انواع دربهای اتوماتیک از لحاظ نحوه کار کدامند؟
درب های اتوماتیک پنو ماتیک : فشار گاز، فشار باد
درب های اتوماتیک هیدرولیک : فشار مایعات ، فشار روغنی
درب های اتوماتیک الکترومکانیک : چرخ دنده ، گیر بکس
شایان در