بازگرداندن پسورد دستگاه feeler

يكي از مواردي كه بيشتر عزيزان و همكاران با آن روبرو هستند، فراموش نمودن پسورد دستگاه DVR مي باشد. با استفاده از روش زير كه البته بر روي دستگاههاي Feeler تست شده، شما مي توانيد پسورد دستگاه را بازگردانده و هزينه هاي اضافي مبني بر بازگرداندن پسورد را متحمل نشويد.
روش كار:
روش اول ) در ابتدا به هيچ قسمتي وارد نشويد، ابتدا کليد Esc را بالاي 5 ثانيه نگه داريد ، بعد از آن کليد Stop را بالاي 5 ثانيه نگه داريد. اين دو عمل را به مدت 3 ثانيه با هم انجام دهيد .
وقتيکه صداي بيپ را شنيديد به معني برگرداندن رمز به حالت تنظيمات کارخانه ميباشد. کاربر اوليه admin strong> بوده و رمز عبورهم که خالي ميباشد.
روش دوم ) ابتدا به هيچ قسمتي وارد نشويد، در ابتدا کليد SLOW را بالاي 5 ثانيه نگه داريد ، بعد از آن کليد FAST را بالاي 5 ثانيه نگه داريد. اين دو عمل را به مدت 3 ثانيه با هم انجام دهيد .
وقتيکه صداي بيپ را شنيديد به معني برگرداندن رمز به حالت تنظيمات کارخانه ميباشد. کاربر اوليه admin بوده و رمز عبورهم که خالي ميباشد. 

نصب دوربين مدار بسته