دوربین های امنیتی

دوربين هاي رايج مورد استفاده در سيستم هاي CCTV
دوربين هاي رنگي و مونوكروم :دوربين هاي رنگي اين قابليت را دارند تا تصاوير را به صورت تمام رنگي به مونيتورهاي گيرنده ارسال نمايند البته از نظر قيمت در مقايسه با دوربين هاي مونوكروم بسيار گرانتر مي باشند ولي با اين حال امروزه در نصب و راه اندازي سيستم هاي CCTV بسيار متداول شده است .
در دوربين هاي امنيتي به طور ويژه ممكن است اين نياز احساس شود كه اشيا و امكانات بايد با دقت بالايي مورد مونيتورينگ قرار گيرند از اين رو دوربين هاي رنگي نيز وارد بازار شده اند كه در شرايطي كه ميزان روشنايي محيط در حد پاييني باشد ميتواند با جزييات بالا تصاوير را به صورت رنگي نمايش دهد .دوربين هاي مونوكروم كه به نام هاي دوربين هاي سياه و سفيد و يا B&W نيز خوانده ميشوند نسبت به دوربين هاي رنگي قيمت پايين تري دارند اما از آنجا كه براي رويت در مقايسه با دوربين هاي رنگي نياز به روشنايي كمتري دارند در محيطهايي كه روشنايي كمتر است و اشياي تيره تري وجود دارند ميتوان از اين دوربين ها استفاده نمود . اين نوع دوربين ها با توجه به اين كه از CCDهاي SINGLE PLATE نيز استفاده ميكنند در مقايسه با دوربين هاي رنگي تصاوير با دقت بالاتري را ارايه ميدهند .
شكل ظاهري دوربين هاي مورد استفاده در سيستم هاي CCTV
با توجه به محيطي كه نياز است تا دوربين نصب شود ميتوان از دوربين هايي در شكل هاي استوانه اي ، جعبه اي ، دام و دام هاي تركيبي استفاده نمود . دوربين هاي نوع دام از يك محفظه گنبدي شكل تشكيل شده اند كه دوربين را در مقابل خطرات غير جدي محفظت ميكند . در درون اين محفظه ميتوان دوربين را به صورت قابل گردش به حالت فقي يا عمودي قرار داد .در دوربين هاي دام تركيبي بخش هاي هد متحرك براي چرخش به صورت فقي و يا عمودي ، موتور محرك لنز و خود دوربين هر يك در بخش هاي جداگانه اي درون محفظه در بر گيرنده دوربين قرار دارند . محفظه به طور كامل نسبت به رطوبت و غبار محفظت شده است و به گونه اي طرحي شده است كه صداي ناشي از حركت دوربين را به حداقل مي رساند .
منبع تغذيه سيستم هاي CCTV :
AC MAIN SYSTEM : در صورتيكه از منتبع تغذيه AC براي استفاده از ساير امكانات مانند كاور نيز استفاده شود هزينه نصب منبع تغذيه كاهش مي يابد .
24V AC SYSTEM : اين حالت هزينه تمام شده را كاهش ميدهد مخصوصا زمانيكه كه دوربين به صورت تركيبي با كاور و هد هاي چرخاننده فقي و عمودي متصل شده باشد .
12 V DC SYSTEM : از مهمترين مزيت هاي استفاده از اين روش در اين است كه با توجه به اينكه منبع تغذيه مستقيما به دوربين متصل ميشود و تغذيه هماهنگ كننده سيگنال هاي ويديويي از اين منبع تغذيه استفاده نمي كند امكان فت ولتاژ در اين حالت به حداقل ميرسد .
SINGLE CABLE: در اين روش با استفاده از يك كابل كواكسيال سيگنال ويديويي و كابل تغذيه دوربين از يك منبع استفاده ميكنند و بنابراين مقدار هزينه هاي سيم كشي كاهش مي يابد . البته بايد توجه داشت كه براي مسفت هاي طولاني نبايد از اين روش استفاده نمود و همچنين دوربين هاي مختلف از سازندگان متفاوت را نميتوان با اين روش به يكديگر مرتبط نمود.
كارآراييدوربين ها:
مهمترين انتظاراتي كه از يك دوربين امنيتي ميرود وضوح دوربين و ميزان روشنايي تصاوير ارايه شده توسط آن است .
منظور از وضوح در واقع كميتي است كه نشان ميدهد تصويري كه توسط دوربين ارايه شده است تا چه مقدار شفف و خوانا است . وضوح داراي دو شاخص فقي و عمودي است منظور از وضوح فقي تعداد خطوط سياه و سفيدي عمودي است كه با چشم به راحتي ميتواند از تصويري كه توسط دوربين تهيه شده است ديده شود . دوربين هايي كه در بحث امنيتي مورد استفاده قرار ميگيرند داراي وضوح فقي بين 330 تا 480 ميباشد . در صورتيكه وضوح بالاتري مورد نياز باشد 3 دوربين CCD با وضوح فقي بالاتر از 600 خط بايد مورد استفاده قرار گيرد . در مقابل منظور از وضوح عمودي تعداد حداكثر خطوط فقي است كه ميتواند دوربين براي تهيه تصوير از آن استفاده نمايد . مقدار اين وضوح با توجه به سيستم اسكن مورد استفاده ( PAL,SECAM,NTSC) ميتواند بين 350 تا 400 خط باشد .
حداقل ميزان روشنايي تصاوير در واقع حداقل چگالي نوري است كه از شي مورد نظر بايد تابيده شود تا دوربين بتواند از آن تصوير مناسبي ارايه دهد. واحد سنجش روشنايي بر حسب لوكس است و هر لوكس در واقع ميزان روشنايي يك متر مربع از سطحي است كه شدت نوري برابر 1 لومن بر آن تابيده شود . به صورت تجربي ميتوان گفت كه روشنايي يك لوكس ميزان نوري است كه از يك شمع در فاصله يك متري ديده ميشود .
فن آوري هاي مورد استفاده در دوربين هاي امنيتي :
تصحيح نور پشتي : در صورتيكه پنجره يا منبع نوري پر قدرتي در زمينه تصويري كه دوربين ارايه ميدهد قرار گيرد تصحيح اين نور در دوربين ممكن است باعث شود تا موضوعاتي كه در مقابل اين منبع نوري قرار گرفته اند بسيار تاريك و حتي غير قابل تشخيص گردند . از اين رو فن آوري BLC در دوربين هاي مجهز به اين فن آوري باعث ميگردد تا اشيا مقابل منابع نوري با دقت كفي و وضوح مناسب توليد شوند.
WIDE DYNAMIC RANGE :در حاليكه فن آوري BLC باعث ميشود تا اشياي تيره موجود در تصاوير واضح تر گردند فن آوري WDR در دوربين ها سبب ميشود تا در صورتيكه در محل تصاوير تيره و روشن وجود داشته باشد وضوح هر يك از اين اشيا متناسب با يكديگر و به صورت كاملا مشخص از هم تشكيل گردد .
تقويت كردن تصوير IMAGE ENHANCER :اين فن آوري سبب ميشود تا در تصاوير توليد شده لبه هاي اشيا مشخص تر شوند و در تصاوير ارايه شده اشيا كاملا متمايز از يكديگر به نظر آيند.
بالانس سفيدي تصوير :در صورتيكه شعله يك شمع را در مقابل يك دوربين ببينيم مشاهده ميشود كه نقاط سفيد رنگ شعله به صورت آبي كم رنگ و نقاط كم دماتر در شعله به رنگ زرد مايل به قرمز ديده ميشود در صورتيكه در واقعيت اينگونه نيست و يا زمانيكه رنگ لباس هاي اشخاص در دوربين هاي مشاهد شود ديده ميشود كه رنگ آنها در محيط درون اتاق با محيط خارج از اتاق كه نور بيشتري در آن است تفاوت پيدا ميكند اما در چشم انسان اين اتفاق نمي فتد . دليل اين امر در اين است كه چشم انسان رنگ سفيد موجود در محيط را متناسب با درجه حرارت آن رنگ احساس ميكند و بقيه رنگ ها را با توجه به درجه حرارت رنگ سفيد موجود در محيط تشخيص ميدهد .اين فن آوري كه در دوربين هاي مجهز به AWB استفاده ميشوند باعث رفع اين مشكل در تصاوير به دست آمده از دوربين ميگردد و تصاوير با رنگ هاي واقعي تري متناسب با درجه حرارت رنگ سفيد موجود در محيط ميدهد .
تصحيح اتوماتيك سيگنال : اين فن آوري باعث ميشود كه سيگنال ورودي در صورتيكه به طور ناگهاني فزايش و يا كاهش يابد اين مقدار تغيير ناگهاني را از بين برده و به سيگنال اوليه قبل از تغيير تنظيم كند . البته بايد توجه داشت كه اين امر باعث ميشود در شرايط نوري پايين ، بر روي تصاوير به دست آمده نويز ايجاد ميگردد.
تصحيح اتوماتيك حساسيت :اين فن آوري در دوربين هاي امنيتي باعث ميگردد كه ميزان روشنايي به دست آمده از تصاوير تهيه شده توسط دوربين در يك حد متعادل قرار گيرد اين امر با كنترل سرعت شاتر دوربين تعيين ميشود و با تغيير سرعت شاتر به جاي تغيير در كوچك شدن يا بزرگ شدن لنز ميزان نور ورودي را در حد متعادل قرار ميدهد. اين فن آوري AES در مناطقي كه فركانس برق منطقه 50 هرتز باشد قابل استفاده نخواهد بود .
تصحيح لزرش : در مناطقي كه مقدار فركانس برق 50 هرتز ميباشد نور متصاعد شده از لامپ هاي فلورسانس و يا لامپ هاي جيوه اي باعث ايجاد پرش در تصاوير به دست آمده از دوربين ميشود دليل اين امر هم در اين است كه سيكل فركانس خاموش و روشن شدن لامپ در اين مناطق هر 50/1 ثانيه است و سرعت شاتر 60/1 ثانيه و توليد 60 فرم در ثانيه است از اين رو در اين مناطق در صورتيكه سرعت شاتر را به 120/1 فزايش دهيم اين مشكل حل خواهد شد اگر چه اين امر باعث ميشود تا تصوير به دست آمده مقداري تيره تر گردد.
تصحيح حداكثر حساسيت : اين فن آوري باعث ميشود تا سرعت شاتر كاهش يابد اين امر زماني مناسب است كه بخواهيم از موضوع مورد نظر مدت زمان بيشتري تصوير داشته باشيم . اگر چه اين عمل سبب از بين رفتن تعدادي از فرم ها و يا ايجاد نويز در تصوير نيز ميشود اما با تركيب با فن اوري ديد در روز و شب ميتواند به صورت بهينه تري مورد استفاده قرار گيرد.
ديد در شب : در صورتيكه بخواهيم از منطقه اي تصوير داشته باشيم كه ميزان روشنايي در آن از يك لوكس كمتر باشد ميتوان فيلتر قطع اينفرار را از مقابل CCD دوربين برداشت در اين صورت منبع ساطع كننده اينفرار به عنوان منبع نوري براي دوربين به كار برده ميشود و در نتيجه ميتوان درمناطق تيره نيز از اشيا تصوير داشت . البته استفاده از اين فن آوري باعث ميشود كه دوربين هاي رنگي نيز در اين شرايط كاري تصاوير مونوكروم توليد نمايند.
فيلتر كردن نقاط خاص از ديد دوربين : در هنگام تصوير گرفتن از مناطق خاص در صورتيكه نياز باشد تا بخش خاصي از مكان مورد نظر مورد مونيتورينگ دوربين قرار نگيرد مانند پنجره هاي ساختمان هاي اطرف ميتوان تا حداكثر 4 بخش را توسط اين فيلتر از مونيتور شدن توسط دوربين حذف نمود . اين فن آوري بر روي دوربين هاي متحرك و هنگام زوم كردن دوربين نيز قابل استفاده ميباشد .
ديگر فن آوري هاي مورد استفاده در دوربين ها :
üزوم ديجيتال
üامكان نمايش متن روي تصوير كه نشان دهنده محل نصب دوربين مدار بسته است
üمعكوس كردن تصاوير به دست آمده از دوربين