توضیحات چشمی درب اتوماتیک

زماني که ميخواهيد درب پارکينگ شما اتوماتيک شود، بايد بدانيد که رعايت نکات ايمني بسيار مهم و واجب است. فتوسل هاي مادون قرمز (چشمي ها) از ضروريترين اجزاء سيستم درب بازکن هاي اتوماتيک مي باشند. چشمي ها و ديگر مکانيزم هاي حسگر جهت شناسايي کردن و تشخيص موقعيت هاي خطرآفرين طراحي شده اند.

چشمي ها بخش مهمي از سيستم درب اتوماتيک هستند که حضور يک مانع اعم از شخص، ماشين يا... را در فضاي ميان درب شناسايي مي کنند. فتوسل ها به صورت يک جفت هستند که در کناره هاي درب نصب ميشوند که يکي به عنوان فرستنده و ديگري به عنوان گيرنده عمل مي کند که هر گونه قطع سيگنال ارسالي از فرستنده نشانگر حضور يک مانع در فضاي بين درب مي باشد و بلافاصله مدار فرمان دستور باز شدن درب اتوماتيک را ميدهد.

براي مثال وقتي که يک ماشين مسير درب را مسدود کرده باشد، حسگر اين موقعيت را شناسايي کرده و با فرستادن يک پيام حرکت درب را متوقف يا در جهت معکوس تغيير مي دهد. ارسال اين پيام به اين صورت است که فتوسل يک دسته پرتو مادون قرمز منتشر مي کند و هر گونه منقطع شدن و ازهم گسيختگي يا توقف در دسته پرتو منتشر شده موجب ارسال يک پيام (سيگنال) به مدار فرمان درب بازکن ميشود تا از بسته شدن درب جلوگيري کند که ممکن است طبق تنظيمات دلخواه يا درب را متوقف سازد يا جهت حرکت درب را معکوس گرداند و تا زماني که مانع در مسير درب قرار دارد و باعث شکسته شدن پرتو مگردد درب پارکينگ باز خواهد ماند.

اين وسيله موجب افزايش اطمينان و آسايش خاطر در زمينه سيستم ايمني درب مي گردد و از رخ دادن حوادثي زيانبار و صدمات ناشي از برخورد درب با ماشين يا شخص يا هر مانع ديگر جلوگيري مي کند. فتوسل ها مي توانند با يک کابل شبکه ولتاژ پايين به کنترل برد درب بازکن متصل شوند و برق مورد نيازشان تأمين گردد. فتوسل ها در دو حالت بيسيم و باسيم موجود هستند که نوع بيسيم آن نصب ساده تري دارد و نياز به کابل کشي ندارد.
شايان در