منظور از باتری اضطراری ( باتری بکاپ) در درب اتوماتیک چیست؟

سيستم باتري بک آپ در درب اتوماتيک امکان عملکرد درب را در هنگام قطع برق و در شرايط اضطراري فراهم مي سازد.
دو نوع از اين سيستم وجود دارد:

اولي بدين صورت است که وقتي برق قطع مي شود به طور اتوماتيک درب را باز مي کند و سپس به محض برقراري مجدد برق به طور اتوماتيک راه اندازي دوباره مي شود و درب را مي بندد. (بايد به اين نکته توجه کنيد که از آنجايي که اين ويژگي شامل عمليات اتوماتيک مي باشد بسيار مهم است که يک سيستم امنيتي که در پيش توضيح داده شد بر روي کل سيستم کار گذاشته باشيد و به دليل باز بودن درب تا اتصال مجدد برق نکات امنيتي را رعايت کنيد.)

دومي درب را در موقع قطع برق بسته نگاه مي دارد. سيستم درب بازکن مي تواند مجهز به يک باتري بک آپ فول آپشن گردد تا تمامي اجزاي سيستم در موقع قطع برق عمل کنند. بعضي از سيستم هاي درب بازکن اتوماتيک داراي باتري ساخته مي شوند (مثل درب اتوماتيک پارکينگي بي اف تي يا گوچي) و بعضي ديگر نياز به باتري بک آپ افزوده بر سيستم دارند (مثل درب اتوماتيک پارکينگي فک، جنيوس، وي تو، لايف)

 شايان در