منظور از سیستم امنیتی در درب اتوماتیک چیست؟

سیستمی است که در مواقعی که امکان برخورد درب با مانع وجود دارد، حرکت درب را متوقف می سازد یا جهت حرکت درب را معکوس می گرداند. این سیستم مانع باز شدن درب نمیشود بلکه فقط در بسته شدن آن در صورت وجود مانع دخالت می کند. استفاده از سیستم های امنیتی به خصوص در مواردی که تایمر درب بازکن طوری تنظیم شده تا به طور اتوماتیک پس از یک مدت زمان مشخص درب را ببندد، بسیار اهمیت می یابند. انواع مختلفی از این سیستم های امنیتی موجودند که عبارتند از:

1) رایج ترین سیستم حس گر مربوط به اتومبیل، لوپ loop detector است که می توانند از تصادفات احتمالی درب با خودرو جلوگیری کنند. این حسگر تغییر در شار مغناطیسی زمین را که در اثر عبور ماشین بر روی سیم هایی که در داخل محل عبور ماشین (زمین) دفن شده اند، تشخیص می دهد و ردیابی می کند. لوپ ها در هر دو کناره های درب یا بعضی مواقع در زیر درب قرار داده می شود. این حس گرها به دو صورت نصب می شوند یا در محل مورد نظر دفن می شوند یا در داخل شیارهایی که از قبل برای قرار دادن آنها تعبیه شده است واقع می شوند.

2) حسگر فتوسل (چشمی) که حضور اشخاص یا ماشین ها و موانع را در فضای مابین درب شناسایی می کند. این سیستم با استفاده از جاری ساختن پرتو نور مادون قرمز در محل عبورتحت حفاظت عمل می کند که در اثر شکستن پرتو سیگنالی به مرکز کنترل درب اتوماتیک جهت جلوگیری از بسته شدن درب می فرستد که یا درب را متوقف سازد و یا جهت حرکت درب را معکوس گرداند.

3) حسگرهای واقع در لبه های درب که به محض تماس یا لمس مانع، درب را متوقف ساخته و یا جهت حرکت آن را عکس می گرداند.

4) فلاشر که به صورت چراغ هایی با نور گردان یا آلارم صدا هستند تا افرادی که در آن محل حضور دارند را از انجام حرکت درب مطلع سازد.
شایان در